Peace Corps and USAID
Mierové zbory a USAID

Peace Corps Volunteers and staff, November 1994. (Photo: Embassy Archives)

Dobrovoľníci a zamestnanci Mierových zborov, November 1994. (Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Weiser speaks at a ceremony marking the closing of the Peace Corps program in Slovakia. (Photo: Embassy Archives)

Prejav veľvyslanca Weisera počas ceremoniálu na počesť ukončenia pôsobenia Mierových zborov na Slovensku. (Foto: archív veľvyslanectva)

Map of Peace Corps Volunteer Sites in Slovakia, 1990-2002.

Mapa miest, kde pôsobili dobrovoľníci Mierových zborov, 1990-2002.


The Peace Corps traces its roots and mission to 1960, when then-Senator John F. Kennedy challenged students at the University of Michigan to serve their country in the cause of peace by living and working in developing countries. From that inspiration grew an agency of the federal government devoted to world peace and friendship. The Peace Corps first arrived in Czechoslovakia in November 1990 at the invitation of President Vaclav Havel. Peace Corps Czechoslovakia was administered from Prague until 1994, when a separate office was established in Bratislava to oversee the management and support of Volunteers serving in the new Slovak Republic. From 1990 until the Peace Corps departed in 2002, a total of 345 American Volunteers served throughout Slovakia, working in areas such as English education, environmental management, and small business development. In close cooperation with their Slovak partners, the Volunteers made a lasting impact in the first crucial years of Slovakia’s independence. The true legacy of the Peace Corps Slovakia program, however, lies not only in those activities or projects initiated, but in the Volunteers themselves who, as a result of their experiences and relationships in Slovakia, will serve as life-long ambassadors in strengthening America’s understanding of both Slovakia and its people.

The U.S. Agency for International Development (USAID) became involved in Czechoslovakia soon after the Velvet Revolution, and it played a fundamentally important role in the early development of civil society, a free press, democracy, rule of law, and economic reform after Slovakia became an independent nation in 1993. The USAID Mission to Slovakia initially closed in September 2000 after providing 10 years of assistance and over $180 million to support Slovakia’s transition to a market-oriented democracy. However, to ensure the consolidation of political and economic reforms, USAID implemented an additional robust short-term program with activities ranging from anticorruption and transparency efforts to education reform to municipal economic development work. Although the USAID Mission in Bratislava closed its doors for a second and final time in March 2003, the legacy of USAID development assistance has endured, and many of the fledgling organizations USAID supported now provide support abroad to emerging democracies in the Middle East, Africa, Eastern Europe and the Caucasus.


Korene a poslanie Mierových zborov siahajú až do roku 1960, keď vtedajší senátor John F. Kennedy vyzval študentov Michiganskej univerzity, aby slúžili svojej krajine vo veci mieru tým, že budú žiť a pracovať v rozvojových krajinách. Z tejto inšpirácie sa zrodila agentúra federálnej vlády, ktorej poslaním je podporovať mier a priateľstvo vo svete. Mierové zbory prvýkrát prišli do Československa v novembri 1990 na pozvanie prezidenta Václava Havla. Riadenie Mierových zborov v Československu sa zabezpečovalo z Prahy až do roku 1994, kedy vznikla samostatná kancelária v Bratislave, aby dohliadala na riadenie a podporu dobrovoľníkov slúžiacich v novej Slovenskej republike. Od roku 1990 až do odchodu Mierových zborov v roku 2002 v rámci celého Slovenska pôsobilo celkom 345 amerických dobrovoľníkov, ktorí pracovali v oblastiach, ako výučba angličtiny, starostlivosť o životné prostredie a rozvoj malého podnikania. V úzkej spolupráci so slovenskými partnermi zanechali dobrovoľníci počas prvých dôležitých rokov samostatnosti Slovenska trvalú stopu. Skutočné dedičstvo programu Mierových zborov na Slovensku však nespočíva len v týchto aktivitách alebo začatých projektoch, ale aj v samotných dobrovoľníkoch, ktorí vďaka svojim skúsenostiam a vzťahom nadviazaným na Slovensku budú slúžiť ako celoživotní vyslanci pri posilňovaní amerického chápania Slovenska i jeho obyvateľov.

Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID) začala v Československu pôsobiť krátko po Nežnej revolúcii a zohrala zásadnú úlohu v počiatočnej fáze rozvoja občianskej spoločnosti, slobodnej tlače, demokracie, právneho štátu a hospodárskych reforiem po tom, čo sa v roku 1993 Slovensko stalo samostatným štátom. Misia USAID na Slovensku najskôr ukončila činnosť v septembri 2000 po 10 rokoch poskytovania pomoci a financií na podporu transformácie Slovenska na trhovo orientovanú demokraciu, ktoré presiahli objem 180 miliónov dolárov. Na podporu konsolidácie politických a hospodárskych reforiem však USAID zrealizovala ďalší rozsiahly krátkodobý program s aktivitami siahajúcimi od boja proti korupcii a zabezpečovania transparentnosti, cez reformu vzdelávania, až k práci na hospodárskom rozvoji obcí. Hoci sa dvere Misie USAID v Bratislave po druhý krát a definitívne zavreli v marci 2003, dedičstvo rozvojovej pomoci zo strany USAID je naďalej viditeľné a mnohé organizácie, ktoré začínali vďaka podpore USAID, teraz poskytujú podporu v zahraničí vznikajúcim demokraciám na Blízkom východe, v Afrike, východnej Európe, či na Kaukaze.

Ambassador Weiser NATO