NATO Accession
Vstup do NATO

From left to right: Slovak Prime Minister Mikuláš Dzurinda, Slovak Foreign Minister Eduard Kukan, and U.S. Undersecretary of State Marc Grossman in Bratislava on May 10, 2001, where Grossman spoke at a summit for the heads of governments of ten post-communist countries seeking NATO membership. (AP Foto/Jana Misauerova)

Zľava doprava: Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, minster zahraničných vecí Eduard Kukan, námestník mintra zahraničných vecí USA Marc Grossman , ktorý 10. mája 2001 v Bratislave vystúpil s prejavom na summite predstaviteľov vlád desiatich postkomunistických krajín uchádzajícich sa o vstup do NATO. (AP Photo/Jana Misauerova)

President Bush welcomes seven former Soviet Bloc nations to NATO membership during a ceremony on the South Lawn of the White House March 29, 2004. (AP Photo/Charles Dharapak)

Prezident Bush víta sedem bývalých krajín sovietskeho bloku, ktoré sa stali členmi NATO, na ceremoniáli v Bielom dome 29.marca 2004. (AP Foto/Charles Dharapak)

U.S. President George W. Bush marks the expansion of NATO at a White House March 29, 2004. With the addition of Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia and Slovenia, NATO’s membership grew from 19 countries to 26. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Prezident USA George W. Bush oznamuje rozšírenie NATO na ceremoniáli v Bielom dome 29.marca 2004. S novými členmi Bulharskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Rumunskom, Slovenskom a Slovinskom vzrástol počet členských krajín NATO z 19 na 26. (AP Foto/J. Scott Applewhite

NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen and U.S. Secretary of Defense Robert Gates stand with other NATO ministers and their ambassadors during a group photo of NATO defense ministers in Bratislava, October 23, 2009. (AP Foto/Virginia Mayo)

Generálny sekretár NATO Fogh Rasmussen and minster obrany USA Robert Gates spolu s ostatnými minstrami členských krajín NATO na skupinovej fotografii zo stretnutia ministrov obrany v Bratislave 23.októbra 2009. (AP Photo/Virginia Mayo)


After the fall of Communism and the emergence of an independent Slovak state, a primary goal of the United States was bringing Slovakia into the larger community of democracies as a full-fledged partner and ally. A Partner Country since 1993, Slovakia was formally invited to join the North Atlantic Treaty Organization in November 2002 at the NATO Prague Summit. In a ceremony at the White House on March 29, 2004, Slovakia and six other former Eastern Bloc countries formally joined NATO in the largest expansion in the organization’s history. Slovakia has been a stalwart ally ever since, serving in NATO, UN, and humanitarian missions worldwide.

Po páde komunizmu a vzniku samostatného slovenského štátu sa hlavným cieľom Spojených štátov stalo začlenenie Slovenska do širšieho spoločenstva demokracií ako plnohodnotného partnera a spojenca. Slovensko bolo partnerskou krajinou už od roku 1993 a oficiálne pozvanie na vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy dostalo v novembri 2002 na summite NATO v Prahe. 29. marca 2004 na slávnosti v Bielom dome sa Slovensko spolu s ďalšími šiestimi krajinami bývalého východného bloku formálne stalo členom NATO v rámci najväčšieho rozšírenia v histórii organizácie. Slovensko je odvtedy oddaným spojencom, ktorý pôsobí v misiách NATO a OSN, ako aj v humanitárnych misiách na celom svete.
Peace Corps/USAID Ambassador Vallee