Ambassador Vincent Obsitnik, 2007-2009
Veľvyslanec Vincent Obsitnik, 2007-2009

Ambassador Obsitnik opens an exhibit May 30, 2008, celebrating the 90th anniversary of the Pittsburgh Agreement of 1918, a document which paved the way for a new, independent country for Czechs and Slovaks after the First World War. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Veľvyslanec Obsitnik otvára 30.mája 2008 výstavu na počesť 90. výročia podpísania Pittsburskej dohody z roku 1918, ktorá po I. svetovej vojne vydláždila cestu k nezávislosti novej krajine Čechov a Slovákov. (TASR Foto/Štefan Puškáš)

Ambassador Obsitnik meets with President Gašparovič. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Veľvyslanec Obsitnik s prezidentom Gašparovičom. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Ambassador Obsitnik welcomes Prime Minister Robert Fico to the U.S. Embassy’s Independence Day reception July 3, 2008. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Veľvyslanec Obsitnik víta predsedu vlády Róberta Fica na recepcii poriadanej pri príležitosti Dňa nezávislosti Veľvyslanectvom USA v Bratislave 3.júla 2008. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

Ambassador Obsitnik meets with young students at a school in Košice. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Obsitnik so žiakmi v škole v Košiciach. (Foto: archív veľvyslanectva)


When Ambassador Obsitnik presented his credentials on December 6, 2007, he became the first Slovak-born U.S. Ambassador to the country. Ambassador Obsitnik’s family immigrated to the United States from Moravany, Slovakia, shortly after his birth. During his tenure, Ambassador Obsitnik worked to bring international attention to the plight of the 17th and 18th century Greek Catholic wooden churches of Slovakia. He is also proud that Slovakia joined the list of countries on the Visa Waiver Program while he was Ambassador. On the occasion of the 20th anniversary of U.S.-Slovak diplomatic relations, Ambassador Obsitnik writes: “I would like to extend my sincerest and heartfelt congratulations on the occasion of the 20th anniversary of the establishment of the Slovak Republic. You have proven that you can build your own country and you have built it into a successful democratic and economic entity. You shine as an example for other countries striving for a democratic future. Although there are still many problems to solve, Slovaks can be proud of everything you have accomplished.”

Keď veľvyslanec Obsitnik 6. decembra 2007 odovzdal svoje poverovacie listiny, stal sa prvým veľvyslancom USA na Slovensku, ktorý sa v tejto krajine aj narodil. Rodina veľvyslanca Obsitnika sa prisťahovala do Spojených štátov zo slovenskej obce Moravany krátko po jeho narodení. Počas svojej funkcie sa veľvyslanec Obsitnik snažil upozorniť medzinárodnú verejnosť na zlý stav grécko-katolíckych drevených kostolíkov na Slovensku pochádzajúcich zo 17. a 18. storočia. Bol hrdý aj na to, že počas jeho pôsobenia na poste veľvyslanca sa Slovensko dostalo do zoznamu krajín začlenených do programu bezvízového styku. Pri príležitosti 20. výročia americko-slovenských diplomatických vzťahov veľvyslanec Obsitnik píše: „Chcel by som vyjadriť svoje najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Dokázali ste, že ste schopní vybudovať si svoju vlastnú krajinu a premenili ste ju na úspešný demokratický a ekonomický subjekt. Ste žiarivým príkladom pre ostatné krajiny, ktoré sa usilujú o demokratickú budúcnosť. Hoci ešte treba vyriešiť mnoho problémov, Slováci môžu byť hrdí na všetko, čo dosiahli.”
Bush-Putin Visa/ESTA