Travel to the United States
Cestovanie do Spojených štátov amerických

A newspaper article in Pravda highlights the changes in the visa procedure for most short-term visitors to the United States through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA). (Article Reprinted with Permission of Pravda)

Článok v denníku Pravda upozorňuje na zmeny v udeľovaní víz pre väčšinu krátkodobých návštevníkov Spojených štátov prostredníctvom elektronického systému cestovnej autorizácie (ESTA). (článok použitý so súhlasom denníka Pravda)

A pin issued by the U.S. Embassy advertises the Electronic System for Travel Authorization (ESTA), which allows most short-term visitors from Slovakia and other Visa Waiver Program countries to travel to the United States without a visa.

Odznak ESTA, vydaný veľvyslanectvom USA, propaguje elektronický systém cestovnej autorizácie (ESTA), ktorý umožňuje väčšine krátkodobých návštevníkov zo Slovenska a z ďalších krajín programu “Visa Waiver” cestovať do Spojených štátov bez víz.

A brochure produced by the U.S. Embassy to provide travel tips and important information to students participating in the Summer Work/Travel program, a very popular exchange program that allows college students from Slovakia and other countries visit and work in the United States during their summer school break. Thousands of Slovaks participate in this program annually.

Brožúra, ktorú vydalo americké veľvyslanectvo, poskytuje cestovné tipy a dôležité informácie študentom programu Summer Work/Travel. Tento populárny výmenný program umožňuje študentom vysokých škôl zo Slovenska a ďalších krajín navštíviť a pracovať v USA počas letných školských prázdnin. Tisíce Slovákov sa každoročne zúčastňuje na tomto programe.


The Consular Section in Bratislava has been providing services to Americans in Slovakia as well as visa services to Slovaks who want to travel to the United States since shortly after the Consulate in Bratislava reopened following the Velvet Revolution. From 1997, when the first records are available, through September 2012, the Consular Section in Bratislava issued 198,243 non-immigrant visas for visitors, students, temporary workers, and other travelers. 2001 was the busiest year, with 18,170 visas issued. Approximately 25,000 Slovak citizens used those visas to enter the U.S. each year. On November 18, 2008, Slovakia became one of the countries whose citizens may use the Visa Waiver Program to travel to the United States for short business and tourist trips through an electronic approval system instead of a visa. Since that time, the number of Slovaks visiting the U.S. has almost doubled, to a total of 45,930 in 2011, the most recent year for which records are available. Today, since most short-term visitors use the Electronic System for Travel Authorization (ESTA), over half of the 4-5,000 visas issued annually at the Embassy in Bratislava are for exchange programs. The most popular of these is the Summer Work/Travel program, where students from around the world come to work summer jobs in the United States, make friends, improve their English, and travel. Participants usually come back from this and other exchange programs with new experiences and impressions about the diversity of the United States and the ties that keep Slovaks and Americans connected.

Konzulárne oddelenie v Bratislave začalo poskytovať služby Američanom na Slovensku, ako aj vízové služby Slovákom, ktorí chcú cestovať do Spojených štátov amerických, len krátko po opätovnom otvorení konzulátu v Bratislave po Nežnej revolúcii. Od roku 1997, odkedy sú k dispozícii prvé záznamy, do septembra 2012 konzulárne oddelenie v Bratislave vydalo 198 243 neprisťahovaleckých víz pre turistov, študentov, dočasných pracovníkov a iných návštevníkov. Najrušnejší bol rok 2001, kedy bolo vydaných 18 170 víz. Každoročne tieto víza na vstup do USA využije približne 25 000 slovenských občanov. 18. novembra 2008 sa Slovensko stalo jednou z krajín, ktorých občania môžu pri ceste do Spojených štátov amerických na krátke obchodné a turistické návštevy namiesto víz využívať program bezvízového styku prostredníctvom elektronického systému registrácie. Od tejto doby sa počet Slovákov navštevujúcich USA takmer zdvojnásobil, keď v roku 2011, čo je zatiaľ posledný rok, pre ktorý sú záznamy k dispozícii, dosiahol celkom 45 930 osôb. Keďže väčšina krátkodobých návštevníkov využíva Elektronický systém cestovnej registrácie (ESTA), viac než polovica zo 4 až 5 000 víz vydávaných každoročne veľvyslanectvom v Bratislave je určená pre výmenné programy. Najpopulárnejším z nich je program Summer Work/Travel, v rámci ktorého študenti z celého sveta prichádzajú na letné brigády v Spojených štátoch amerických, aby si našli nových priateľov, zdokonalili si angličtinu a cestovali. Účastníci sa zvyčajne z tohto a iných výmenných programov vracajú s novými zážitkami a dojmami z rozmanitosti Spojených štátov amerických. S väzbami, vďaka ktorým sa zachováva spojenie medzi Slovákmi a Američanmi.
Ambassador Obsitnik Ambassador Sedgwick