InfoUSA Centers
Centrá InfoUSA

Ambassador Weiser opens the first InfoUSA center in Košice March 25, 2004. (TASR Photo/Svätopluk Písecký)

Veľvyslanec Weiser otvára 25. marca 2004 prvé InfoUSA centrum v Košiciach. (TASR Foto/Svätopluk Písecký)

U.S. First Lady Barbara Bush, herself a librarian, opens the InfoUSA center in Bratislava February 24, 2005. (Photo: Embassy Archives)

Prvá dáma USA Barbara Bush, vzdelaním knihovníčka, otvára 24. februára 2005 InfoUSA centrum v Bratislave. (Foto: archív veľvyslanectva)

Ambassador Vallee opens the InfoUSA center in Banská Bystrica in September 2005. (Photo: Embassy Archives)

Veľvyslanec Vallee otvára InfoUSA centrum v Banskej Bystrici v septembri 2005. (Foto: archív veľvyslanectva)

The InfoUSA centers in Košice, Banská Bystrica, and Bratislava conduct a meeting by Digital Video Conference with the U.S. Embassy in Bratislava. (Photo: Embassy Archives)

InfoUSA centrá v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave počas videokonferencie s Veľyslanectvom USA v Bratislave. (Foto: archív veľvyslanectva)

The U.S. Embassy hosts a reception for the inauguration of President Barack Obama in January 2009 at the InfoUSA center in Bratislava. Also displayed at the InfoUSA center is an exhibit of photographs from the U.S. campaign trail taken by a Slovak photographer Zolo Mikeš. (Photo: Embassy Archives)

Pri príležitosti inaugurácie prezidenta Baracka Obamu veľvyslanectvo USA zorganizovalo v januári 2009 recepciu. Súčasťou podujatia v InfoUSA Bratislava bola aj výstava fotografií slovenského fotografa Zola Mikeša zachytávajúca americkú predvolebnú kampaň. (Foto: archív veľvyslanectva)


The three InfoUSA centers in Slovakia serve a growing public with information and programs highlighting American culture, history, current events, and government and provide a platform for Embassy outreach. The first center was opened in March 2004 by Ambassador Weiser at the State Scientific Library in downtown Košice. The second InfoUSA center was inaugurated by former First Lady – and librarian by training – Laura Bush in February 2005 at the newly-renovated University Library in the historic center of Bratislava. The third center, at the State Scientific Library in Banská Bystrica, was opened by Ambassador Vallee in September 2005. Slovakia’s InfoUSA centers are part of a worldwide network of 466 “American Corners” and represent a close partnership between the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Bratislava and the administrations of the three libraries in which they are housed. Each center contains a core collection, funded by the Embassy, of print and multi-media materials about American history, government, culture, and people, as well as technical equipment, including Digital Video Conferencing capability. In return, under the partnership agreement, the host Slovak library provides the space, English-speaking staff, and overhead expenses. More than 10,000 Slovaks visit one of the three InfoUSA centers each year, helping to further strengthen the close ties between the United States and Slovakia.

InfoUSA centrá na Slovensku poskytujú čoraz väčšiemu počtu záujemcov hodnoverné informácie o USA, organizujú programy venované americkej kultúre, histórii, aktuálnemu dianiu, vláde, a poskytujú priestor pre ďalšie aktivity veľvyslanectva. Prvé centrum otvoril v marci 2004 veľvyslanec Weiser v Štátnej vedeckej knižnici v centre Košíc. Vo februári 2005 bývalá prvá dáma Laura Bushová, vzdelaním knihovníčka, slávnostne otvorila druhé InfoUSA centrum v priestoroch novo zrekonštruovanej Univerzitnej knižnice v historickom centre Bratislavy. Tretie centrum v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici otvoril veľvyslanec Vallee v septembri 2005. InfoUSA centrá na Slovensku sú súčasťou celosvetovej siete 466 „American Corners” a predstavujú úzku spoluprácu medzi Tlačovým a kultúrnym oddelením Veľvyslanectva USA v Bratislave a knižnicami, ktoré im poskytujú prístrešie. Veľvyslanectvo USA vybavilo každé centrum základným informačným fondom, ktorý sa pravidelne dopĺňa a obsahuje okrem tlačených dokumentov aj multimediálne materiály o americkej histórii, politickom systéme, kultúre a spoločnosti, a zakúpilo aj potrebné technické vybavenie, vrátane zariadenia na videokonferencie. Na základe dohody o partnerstve hosťujúca knižnica poskytuje priestory, anglicky hovoriaci personál a hradí nevyhnutné prevádzkové výdavky. Každé z troch InfoUSA centier navštívi každoročne viac než 10 000 Slovákov, čo napomáha ďalšiemu posilňovaniu úzkych väzieb medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom.
Ambassador Sedgwick Fulbright