The J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange in the Slovak Republic
Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

“It is a modest program with an immodest aim - the achievement in international affairs of a regime more civilized, rational and humane.”
Senator J. William Fulbright

„Je to skromný program s neskromnými cieľom – dosiahnutie civilizovanejšieho, racionálneho a humánneho režimu v medzinárodných vzťahoch.“
Senátor J. William Fulbright

Chargé d’Affaires Scott Thayer and Slovak Minister of Education Martin Fronc sign the Permanent Agreement on the J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange in the Slovak Republic, March 22, 2005. (Photo: Embassy Archives)

Chargé d’Affaires Scott Thayer a Minister školstva v SR Martin Fronc podpísali trvalú Dohodu o Komisii J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, 22. marca 2005. (Foto: archív veľvyslanectva)

Sealing of the Agreement on the J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange in the Slovak Republic in March 2005.

Pečatenie Dohody o Komisii J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, marec 2005.

The Fulbright Commission offers information about its programs to Košice residents at Go USA!, an Embassy-organized event for Slovaks interested in studying, working, or traveling in the United States. (Photo: Embassy Archives)

Fulbrightova komisia informuje o svojich programoch obyvateľov Košíc na podujatí Go USA! zorganizovanom Veľvyslanectvom USA v SR pre študentov zaujímajúcich sa o štúdium, prácu a cestovanie v USA. (Foto: archív veľvyslanectva)

The Fulbright Commission advises students at the InfoUSA center in Banská Bystrica. (Photo: Embassy Archives)

Fulbrightova komisia poskytuje poradenstvo študentom v InfoUSA centre v Banskej Bystrici. (Foto: archív veľvyslanectva)


The Department of State’s Fulbright Program, established in 1946 under legislation proposed by U.S. Senator J. William Fulbright, is the flagship international educational exchange program sponsored by the U.S. government and is designed to increase mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries. The Fulbright Program first came to Slovakia in 1991, when representatives of the Czechoslovak and U.S. governments established the J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange in the Czechoslovak Republic with offices in Prague and Bratislava. After the Velvet Divorce, U.S. and Slovak authorities negotiated a bilateral agreement, signed in 1994, creating a new J. W. Fulbright Commission for Educational Exchange in the Slovak Republic to administer the Fulbright Program. Since 1992, a total of 288 Americans have traveled to Slovakia to study, teach, conduct research, exchange ideas, and contribute to finding solutions to shared international concerns, and 283 Slovaks have done the same in the United States. Additionally, the Fulbright Commission houses an Advising Center which provides information on educational opportunities in the United States through seminars and workshops across Slovakia as part of the Department of State’s EducationUSA network. The Advising Center also offers assistance for both U.S. and Slovak educational institutions and individuals, informing them of opportunities to study in America and Slovakia, helping to identify the appropriate academic institutions and study programs available, explaining the accreditation and evaluation criteria at the academic institutions, and offering assistance in evaluating academic degrees to individuals applying to study in America or Slovakia. Through its work, the J. W. Fulbright Commission in the Slovak Republic is able to further Senator Fulbright’s belief that “educational exchange can turn nations into people, contributing as no other form of communication can to the humanizing of international relations.”

Fulbrightov program Ministerstva zahraničných vecí USA, ktorý vznikol v roku 1946 na základe legislatívy navrhnutej americkým senátorom J. Williama Fulbrightom, je najprestížnejším medzinárodným výmenným programom sponzorovaným vládou USA. Cieľom programu je zvyšovať vzájomné porozumenie medzi občanmi Spojených štátov amerických a občanmi iných krajín. Fulbrightov program prišiel po prvýkrát na Slovensko v roku 1991, kedy zástupcovia československej a americkej vlády zriadili Komisiu J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Československej republike s pobočkami v Prahe a Bratislave. Po rozpade Československa vyjednali americkí a slovenskí vládni činitelia bilaterálnu dohodu, podpísanú v roku 1994, a zriadili novú Komisiu J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, ktorá Fulbrightov program administruje. Od roku 1992 pricestovalo na Slovensko celkom 288 Američanov, aby tu študovali, vyučovali, vykonávali výskum, vymieňali si nápady a prispievali k riešeniu spoločných medzinárodných otázok. To isté platí aj pre 283 Slovákov, ktorí pôsobili v Spojených štátoch. V rámci Fulbrightovej komisie funguje aj poradenské centrum, ktoré je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier EducationUSA, a ktorú sponzoruje Ministerstvo zahraničných vecí USA. Centrum poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania v Spojených štátoch a organizuje informačné semináre po celom Slovensku. Poradenské centrum zároveň napomáha americkým i slovenským vzdelávacím inštitúciám a jednotlivcom získať informácie o štúdiu v Amerike a na Slovensku, spolupracuje pri identifikovaní vhodných akademických inštitúcií a poskytovaných študijných programoch, vysvetľuje akreditačné a evaluačné kritériá akademických inštitúcií a ponúka pomoc pri určovaní obsahu akademických stupňov vzdelania jednotlivcov uchádzajúcich sa o štúdium v Amerike alebo na Slovensku. Prostredníctvom svojej práce Komisia J. W. Fulbrighta v Slovenskej republike napĺňa víziu senátora Fulbrighta, t. j. „vzdelávacie výmeny môžu premeniť národy na jednotlivcov a prispievať tým k humanizácii medzinárodných vzťahov tak, ako žiadna iná forma komunikácie.”
InfoUSA DAO