Prologue
Prológ

The reopening of the U.S. Consulate in Bratislava on May 27, 1991. Pictured from left to right are U.S. Senator Claiborne Pell, U.S. Ambassador Shirley Temple Black, Slovak Prime Minister Ján Čarnogurský, Slovak Foreign Minister Jiří Dienstbier, and U.S. Consul Paul Hacker. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Slávnostné otvorenie konzulátu USA v Bratislave 27. mája 1991. Na zábere zľava doprava sú: americký senátor Claiborne Pell, veľvyslankyňa USA v ČSFR Shirley Temple Black, slovenský premiér Ján Čarnogurský, minister zahraničných vecí ČSFR Jiří Dienstbier a americký konzul Paul Hacker. (TASR Foto/Pavel Neubauer)


The ties between Slovaks and Americans are deep, reaching back many generations. Slovaks were present at the founding of the United States, some even fighting for our independence, and Slovak immigrants have been an important thread in the multi-cultural fabric of America. Likewise, the United States has played a significant role in the history of Slovakia. The Cleveland Agreement of 1915 and the Pittsburgh Agreement of 1918 were pivotal documents in helping forge a new, common future for the Czech and Slovak people following World War I. Tomas Masaryk, who would go on to become the first president of Czechoslovakia, declared independence for the new country in Philadelphia, Pennsylvania on October 18, 1918. Following World War II, the first U.S. diplomatic presence was established in Slovakia when Consulate General Bratislava was opened on March 1, 1948, by Vice Consul Claiborne Pell just days after the Communist Party takeover of the Czechoslovak government. As a result of that takeover, Pell remained in Bratislava only six more months, and the mission was forced to close on May 27, 1950. However, the Velvet Revolution and the end of the Cold War ushered in a new era of relations. The Consulate in Bratislava reopened on May 27, 1991, in the presence of U.S. Ambassador to Czechoslovakia Shirley Temple Black and Claiborne Pell, the former Vice Consul who had gone on to become a widely-respected U.S. Senator and Chair of the Senate Foreign Relations Committee.

Väzby medzi Slovákmi a Američanmi sú hlboké a siahajú mnoho generácií dozadu. Slováci boli pri založení Spojených štátov amerických, niektorí z nich dokonca bojovali za našu nezávislosť, pričom slovenskí prisťahovalci sú dôležitou súčasťou multikultúrneho prostredia Ameriky. Podobne aj Spojené štáty americké zohrávali významnú úlohu v dejinách Slovenska. Clevelandská dohoda z roku 1915 a Pittsburská dohoda z roku 1918 predstavovali kľúčové dokumenty, ktoré pomohli vytvoriť novú, spoločnú budúcnosť českého a slovenského národa po 1. svetovej vojne. Tomáš Masaryk, ktorý sa neskôr stal prvým prezidentom Československa, vyhlásil nezávislosť nového štátu vo Philadelphii v štáte Pensylvánia 18. októbra 1918. Po 2. svetovej vojne vzniklo na Slovensku prvé diplomatické zastúpenie USA, keď 1. marca 1948 vicekonzul Claiborne Pell otvoril v Bratislave generálny konzulát len niekoľko dní po tom, ako sa v Československu zmocnila vlády komunistická strana. V dôsledku toho zostal Pell v Bratislave iba šesť mesiacov a misia bola donútená ukončiť činnosť 27. mája 1950. Avšak Nežná revolúcia a koniec Studenej vojny predznamenali novú éru vzťahov. Konzulát v Bratislave bol opäť otvorený 27. mája 1991 za prítomnosti veľvyslankyne USA v Československu, Shirley Temple Blackovej, a bývalého vicekonzula Claiborna Pella, ktorý sa neskôr stal vysoko uznávaným americkým senátorom a predsedom senátneho výboru pre zahraničné vzťahy.
Opening panel Independent Slovak Republic