U.S.-Slovak Military Ties
Americko-slovenské vojenské väzby

The first Slovak Contingent Commander to Operation Iraqi Freedom, Colonel Ondřej Novosad, discusses a flight plan with a U.S. pilot. Iraq, 2004. (Photo: Pavol Vitko)

Prvý veliteľ slovenského kontingentu „Operácia iracká sloboda“ plk. Ondřej Novosad s americkým pilotom nad letovým plánom. Irak, 2004. (Foto: Pavol Vitko)

The first meeting of Slovak and U.S. soldiers after arrival of the Slovak contingent to Operation Enduring Freedom in Afghanistan. Bagram, 2002. (Photo: Pavol Vitko)

Prvé stretnutie slovenských a amerických vojakov po príchode slovenského kontingentu do „Operácie trvalá sloboda“ v Afganistane. Bagram, 2002. (Foto: Pavol Vitko)

The distribution of humanitarian aid from Slovakia to needy people in Afghanistan by Provincial Reconstruction Teams was possible thanks to cooperation with U.S. NGOs and military support. Afghanistan, Baghlan Province, Banu District, 2008. (Photo: Stanislav Sikel)

Humanitárna pomoc zo Slovenska bola chudobným afganským obyvateľom distribuovaná Provinčnými rekonštrukčnými tímami vďaka koordinácii s americkými mimovládnymi organizáciami a podpore armády. Afganistan, provincia Baghlan, okres Banu, 2008. (Foto: Stanislav Sikel)

The commander of the Slovak-U.S.-Australian Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) Lieutenant Colonel Balog together with his U.S. colleague Major Downs and with the commander of the Afghan National Army unit, which was trained by the team. Tarin Kowt, 2012. (Photo: Pavol Vitko)

Veliteľ slovensko-americko-austrálskeho Operačného výcvikového a styčného tímu (OMLT) pplk. Balog so svojim americkým kolegom mjr. Downsom a s veliteľom jednotky Afganskej národnej armády, ktorú tím cvičil. (Foto: Pavol Vitko)

Joint training of Slovak and U.S. soldiers within the Unit Level Exchange Program, which took place at the Slovak Training Area Lešť. The photograph depicts a U.S. soldier serving as a model for his Slovak colleague training in personal search techniques for a military base entry point. (Photo: Embassy Archives)

Spoločný výcvik slovenských a amerických vojakov v rámci programu Unit Level Exchange, ktorý v roku 2009 prebiehal na Slovensku vo výcvikovom priestore Lešť. Na snímke americký vojak pomáha slovenskému kolegovi ako figurant pri nácviku prehľadávania osôb pri vstupe na základňu. (Foto: archív veľvyslanectva)

The Armed Forces of the Slovak Republic closely cooperate with the Indiana National Guard. This photograph shows Indiana National Guard Commander Major General Martin Umbarger and Chief of the General Staff of the Slovak Armed Forces Lieutenant General Peter Vojtek during a visit to Indiana in 2012. (Photo: Embassy Archives)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky úzko spolupracujú s Národnou gardou štátu Indiana. Na snímke veliteľ Národnej Gardy Generálmajor Martin Umbarger a náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek počas návštevy USA v roku 2012. (Foto: archív veľvyslanectva)

Cooperation of Special Forces intensified in joint preparation for deployment of a U.S.-Slovak Special Operations Task Unit (SOTU) for the ISAF Operation in Afghanistan. This photo depicts training for the treatment of wounded soldiers during joint training at the Slovak Training Area Lešť, 2009. (Photo: Embassy Archives)

Spolupráca síl špeciálneho určenia sa zintenzívnila pri spoločnej príprave na americko-slovenské nasadenie Skupiny špeciálneho určenia (SOTU)vo vojenskej operácii v Afganistane. Na snímke slovenskí a americkí vojaci nacvičujú postup pri ošetrovaní zranených pri spoločnom výcviku vo výcvikovom priestore Lešť v roku 2009. (Foto: archív veľvyslanectva)

Training of the Military Police of the Slovak Armed Forces with U.S. instructors at the Slovak Training Area Lešť in 2005. (Photo: Embassy Archives)

Výcvik Vojenskej polície OS SR americkými školiteľmi vo výcvikovom priestore Lešť v roku 2005. (Foto: archív veľvyslanectva)

A significant U.S. contribution to the development of the Slovak Explosive Ordnance Disposal (EOD) capability was a donation of robots for remote manipulation with explosive material. Here, a U.S. robotic Talon EOD performs at the Slovak Training Area Lešť. (Photo: EOD National Center, Nováky)

Výraznou pomocou americkej strany pri zvyšovní spôsobilostí OS SR v oblasti likvidácie výbušných systémov (Explosive Ordnance Disposal – EOD) bolo poskytnutie robotov na diaľkovú manipuláciu s výbušným materiálom. Na snímke americký robot Talon EOD predvádza svoje schopnosti vo výcvikovom priestore Lešť. (Foto: Národné centrum EOD, Nováky)


The military partnership between the U.S. and Slovakia has deepened significantly since the end of the Cold War and Slovakia’s independence. Training together every day, the United States, Slovakia, and our other European allies operate side by side in an array of operations focused on common security, working together to identify and mitigate transnational threats that affect all our citizens. Over the last twenty years, the United States has invested significantly in building the capacity and NATO-interoperability of the Slovak Armed Forces, delivering nearly $77 million worth of equipment and services and $15 million worth of International Military Education and Training program funds. As part of our strategic partnership, Slovak armed forces have deployed to Iraq and Afghanistan with U.S. forces and those of 38 other NATO and European nations since the start of combat operations more than ten years ago. Firm NATO allies, Slovakia and the United States continue to cooperate daily to protect our mutual national security interests.

Vojenské partnerstvo medzi USA a Slovenskom sa od konca Studenej vojny a osamostatnenia sa Slovenska výrazne prehĺbilo. Spojené štáty americké, Slovensko a naši ďalší európski spojenci spolu každodenne cvičia a pôsobia bok po boku v celom rade operácií zameraných na spoločnú bezpečnosť, spolupracujúc na identifikácii a zmierňovaní nadnárodných hrozieb, ktoré majú vplyv na všetkých našich občanov. Počas posledných dvadsiatich rokov Spojené štáty americké vo významnej miere investovali do budovania kapacít a interoperability slovenských ozbrojených síl s NATO, pričom dodali vybavenie a služby v hodnote takmer 77 miliónov dolárov a poskytli prostriedky programu Medzinárodného vojenského vzdelávania vo výške 15 miliónov dolárov. Od začiatku bojových operácií pred viac než desiatimi rokmi boli v rámci nášho strategického partnerstva nasadené slovenské ozbrojené sily do Iraku a Afganistanu, spolu so silami USA a ostatných 38 členských krajín NATO a krajín Európy. Slovensko a Spojené štáty americké ako pevní spojenci v rámci NATO naďalej spolupracujú na každodennej báze, aby chránili naše spoločné záujmy národnej bezpečnosti.
Fulbright Cultural and Exchange Programs