Cultural, Educational, and Exchange Programs
Kultúrne, vzdelávacie a výmenné programy

Slovaks take advantage of the American library open to the public at the Consulate General, and later the U.S. Embassy, in Bratislava. (TASR Photo/Ivan Rychlo)

Slováci radi navštevujú knižnicu otvorenú pre verejnosť na Generálnom konzuláte a neskôr na Veľvyslanectve USA v Bratislave. (TASR Foto/Ivan Rychlo)

The Chris Byars Quartet has held workshops and given public jazz performances throughout the country during several visits to Slovakia sponsored by the U.S. Embassy. (Photo: Embassy Archives)

Členovia Chris Byars Quartet viedli workshopy a hrali džez na koncertoch po celom Slovensku , ktoré niekoľkokrát navštívili na pozvanie amerického veľvyslanectva.

A self portrait by the famous Slovak-American contemporary artist Andy Warhol, whose works are displayed in Bratislava February 5, 2001. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Autoportrét významného slovensko-amerického umelca Andyho Warhola ako súčasť výstavy jeho diel v Bratislave 5. februára 2001. (TASR Foto/Štefan Puškáš)

American photographer Annie Leibovitz poses in front of one of her works at the opening of her exhibition at the Slovak National Gallery November 8, 1997. (TASR Photo/Štefan Puškáš)

Americká fotografka Annie Leibovitz pred jedným zo svojich diel na otvorení výstavy fotgrafií tejto umelkyne v Slovenskej národnej galérii 8. Novembra 1997. (TASR Foto/Štefan Puškáš)

The “True Colors” exhibit opens at the Danubiana gallery April 6, 2004, collecting and displaying the work of 68 American artists in reaction to the terror attacks of September 11, 2001. (TASR Photo/Vladimír Benko)

Otvorenie výstavy “True Colors” v galérii Danubiana 6.apríla 2004 prezentujúcej diela 68 významných amerických umelcov, ktoré vznikli ako ich reakcia na tragické udalosti z 11. septembra 2001. (TASR Foto/Vladimír Benko)


Cultural, educational, and exchange programs have been an important pillar of U.S. support for and outreach to Slovakia since the reopening of the Consulate in Bratislava in 1991. The United States Information Service (USIS) fulfilled its motto of “Telling America’s Story to the World” until October 1, 1999, when its information and exchange functions were folded into the Department of State. Over the years, the U.S. Embassy has sponsored and supported hundreds of American cultural programs in Slovakia. To meet the demand for English language instruction, the U.S. government supported eleven English as a Foreign Language (EFL) Fellows between 1992-2002, many of whom spent several years in Slovakia helping to empower a new generation of Slovak teachers of English. The Embassy has also donated thousands of English books and teaching supplies to schools and libraries throughout the country. Each year, the Embassy brings American specialists, academics, and experts in a wide variety of fields to Slovakia to share their knowledge and experience while learning about Slovakia and making key contacts in the region. The Embassy also sponsors a number of programs to send Slovaks to the United States, including summer training courses in the United States to foster Holocaust education among Slovak teachers and the Benjamin Franklin Summer Institute, which immerses teenagers aged 16-18 in an intensive four week program focused on global issues facing youth on both sides of the Atlantic Ocean. Since 1993, the U.S. Embassy has sent more than 570 established and future Slovak leaders in government, politics, media, education, the arts, and the scientific community to the United States on carefully designed visits to learn more about their respective professions and fields of study. Participants in these programs return home with a better understanding of America and greater appreciation for U.S.-Slovak ties.

Kultúrne, vzdelávacie a výmenné programy predstavujú dôležitý pilier americkej podpory a osvety na Slovensku už od znovuotvorenia konzulátu v Bratislave v roku 1991. Informačná služba Spojených štátov amerických (USIS) napĺňala svoje motto „Rozprávať svetu americký príbeh” až do 1. októbra 1999, kedy sa jej informačné a výmenné funkcie začlenili pod ministerstvo zahraničných vecí. V rokoch jej pôsobenia veľvyslanectvo USA sponzorovalo a podporilo stovky amerických kultúrnych programov na Slovensku. Na uspokojenie dopytu po výučbe anglického jazyka podporila vláda USA v rokoch 1992-2002 jedenásť učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka (EFL), z ktorých mnohí strávili na Slovensku niekoľko rokov a pomáhali pri výchove novej generácie slovenských učiteľov angličtiny. Veľvyslanectvo zároveň venovalo školám a knižniciam po celom Slovensku tisíce anglických učebníc a učebných pomôcok. Každý rok prináša veľvyslanectvo na Slovensko amerických špecialistov, akademikov a odborníkov z najrôznejších oblastí, aby sa podelili o svoje znalosti a skúsenosti a zároveň sa zoznámili so Slovenskom a vytvorili si dôležité kontakty v tomto regióne. Veľvyslanectvo finančne podporuje aj množstvo programov ktoré umožňujú Slovákom cestovať do Spojených štátov amerických. Ide napríklad o letný kurz na podporu osvety o holokauste alebo letný seminár Benjamina Franklina, v rámci ktorého sú študenti vo veku 16 až 18 rokov zapojení do intenzívneho štvortýždenného programu zameraného na celosvetové problémy, ktorým čelí mládež na oboch stranách Atlantiku. Od roku 1993 vyslalo veľvyslanectvo USA do Spojených štátov amerických viac než 570 etablovaných aj budúcich slovenských lídrov z oblasti štátnej správy, politiky, médií, vzdelávania, umenia a z vedeckej obce na starostlivo naplánované návštevy, aby sa dozvedeli viac o svojich profesiách a študijných odboroch. Keď sa účastníci týchto programov vracajú domov, lepšie chápu Ameriku a viac si cenia význam americko-slovenských väzieb.
DAO Economic Ties