Travel and Exchange Programs
Turistické a výmenné programy

Participants of the Youth Leadership Program with Central Europe (YLPCE) in front of the Capitol, Washington D.C., 2012 (Photo and Caption: Dominik Burcin)

Učastnici Youth Leadership program with Central Europe (YLPCE) pred Capitolom vo Washingtone D.C., 2012 (Fotografia a titulok: Dominik Burcin)

Slovak participants of the Youth Leadership program with Central Europe (YLPCE) on Lake Michgan in Chicago, 2012. (Photo and Caption: Dominik Burcin)

Slovenski učastnici Youth Leadership program with Central Europe (YLPCE) na jazere Michigan v Chicagu, 2012. (Fotografia a titulok: Dominik Burcin)

Dinner with American, Polish, and Hungarian friends in an Italian restaurant. Independent from our nationality, we know how to have fun. July 2012, Hot Springs, Arkansas. Summer Work/Travel (Photo and Caption: Daniela Oravcová)

Večera s americkými, poľskými a maďarskými kamarátmi v talianskej reštaurácii. Nezáleží na národnosti, zabávať sa vieme aj tak. Júl 2012, Hot Springs, Arkansas. Summer Work/Travel (Fotografia a titulok: Daniela Oravcová)

I had the chance to travel to Idaho in 2008-2009 as a participant of the Fulbright program for teachers. The photo is from the entrance to the park. I hoped that I will meet Yogi, but unfortunately I did not. Yellowstone National Park, Montana/Idaho (Photo and Caption: Beata Brziaková)

V rokoch 2008-2009 som mala možnosť vycestovať ako účastníčka Fulbrightovho programu pre učiteľov do Idaho v USA. Na fotke som pri vstupe do parku. Naivne som si myslela, že tam stretnem Yogiho, ale nestretla som... žiaľ! (Fotografia a titulok: Beata Brziaková)

The most beautiful Slovak, American, and Polish waitresses at work. Oves Seafood Restaurant, Ocean City, New Jersey, summer 2012. Summer Work/Travel (Photo and Caption: Judita Víbošťoková)

Najkrajšie slovenské, americké a poľské čašníčky v práci. Reštaurácia Oves seafood, Ocean City, New Jersey, leto 2012. Summer Work/Travel (Fotografia a titulok: Judita Víbošťoková)

From the Fund for American Studies Program, in front of the White House. (Photo and Caption: Helena Reichl)

Z programu The Fund for American Studies, pred Bielym domom. (Fotografia a titulok: Helena Reichl)

Enjoying beautiful weather and beaches in Los Angeles, September 2011. Summer Work/Travel (Photo and Caption: Jana Žilková)

Vychutnávajúc krásne počasie a pláže v Los Angeles, September 2011. Summer Work/Travel (Fotografia a titulok: Jana Žilková)

New York City, New York, August 2011 - Council on International Educational Exchange (CIEE) (Photo and Caption: Eliška Sicoolová)

New York City, New York, August 2011 - Council on International Educational Exchange (CIEE) (Foto and titulok: Eliška Sicoolová)


A wide variety of public and private exchange programs exist to facilitate Slovaks living, working, studying, conducting research, and traveling in the United States. Among these are the Fulbright Program, Summer Work/Travel, the Youth Leadership Program with Central Europe, the Fund for American Studies, and the Council on International Educational Exchange. These photographs have been submitted through the Embassy’s “USA and Slovakia” Facebook page by Slovaks who have participated in some of these opportunities.

Existuje široká škála verejných a súkromných výmenných programov, ktorých cieľom je pomáhať Slovákom, ktorí žijú, pracujú, študujú, vykonávajú výskum, alebo cestujú po Spojených štátoch amerických. Patrí k nim Fulbrightov program, program Summer Work/Travel, Program pre mladých lídrov zo strednej Európy, Fond amerických štúdií a Rada pre medzinárodné vzdelávacie výmeny. Tieto fotografie zaslali prostredníctvom facebookovej stránky veľvyslanectva „USA and Slovakia” Slováci, ktorí sa zúčastnili niektorých z týchto príležitostí.
Economic Ties FB Personal and Institutional Ties