Personal and Institutional U.S.-Slovak Ties
Osobné a inštitucionálne väzby medzi USA a Slovenskom

The Sister Park cooperation between the Tatra National Park in Slovakia and Poland and the Rocky Mountain National Park in the United States allows for the exchange of staff and experience in different areas, such as national park management, financing, security services, and species protection. Tim Phillips from Rocky Mountain National Park and Tomáš Vančura and Juraj Švajda from Tatra National Park during an excursion in the Rocky Mountains. (Photo and Caption: Juraj Švajda)

Jednou z oblastí sister-park spolupráce medzi oboma tatranskými národnými parkami (SK/PL) a národným parkom Rocky Mountain bola aj výmena pracovníkov a skúseností vo viacerých oblastiach: manažment národného parku, financovanie, strážna služba, druhová ochrana a pod.. Tim Phillips z Rocky Mountains National Park a Tomáš Vančura a Juraj Švajda zo Správy TANAP-u počas terénnej exkurzie v ROMO. (Fotografia a titulok: Juraj Švajda)

The then-directors of the Tatra National Park Tomáš Vančura and the Rocky Mountain National Park Vaughn Baker in 2006 at the initiation of the Sister Park cooperation in the area of nature conservation. (Photo and Caption: Juraj Švajda)

Bývalí riaditelia Tatranského národného parku Tomáš Vančura a národného parku Skalisté hory Vaughn Baker v roku 2006 pri iniciovaní spolupráce medzi oboma územiami v oblasti ochrany prírody v rámci projektu „Sister Park“. (Fotografia a titulok: Juraj Švajda)

In 2007 when I was studying at Onalaska High School in Wisconsin: barbecue with my host family on their farm where my host-dad went hunting for a weekend. I could not wish for a better host-family; they have been part of my life since then even though I haven’t seen them for 6 years. (Photo and Caption: Lýdia Jakabová)

V roku 2007 keď som študovala na Onalaska High School vo Wisconsine: grilovačka s mojou hostiteľskou rodinou na ich farme, kam chodieval môj americký „otec“ cez víkendy poľovať. Nemohla som si priať lepšiu rodinu, odvtedy sú súčasťou môjho života aj keď som ich už nevidela 6 rokov. (Fotografia a titulok: Lýdia Jakabová)

Pittsburgh Agreement, the agreement between Czechs and Slovaks about the establishment of a common state. Pittsburgh, 2010. (Photo and Caption: Tomáš Cár)

Pittsburgská dohoda, dohoda Čechov a Slovákov o vytvorení spoločného štátu. Pittsburh, 2010. (Fotografia a titulok: Tomáš Cár)

My cousin from Maryland in front of Smolenice castle in 2003, when she came to Slovakia for the first time. Next year she came also with her brother. (Photo and Caption: Ľubomír Šajbidor)

Sesternica z Marylandu pred Smolenickým zámkom v roku 2003, keď prvýkrát navštívila Slovensko. Ďalší rok prišla aj so svojím bratom. (Fotografia a titulok: Ľubomír Šajbidor)

Family – My host parents with whom I lived for over a year when studying in Austin as an exchange student. They were a same-sex couple living together for 30 years but never legally married nor registered due to Texas laws. Austin, Texas, December 2011. (Photo and Caption: Nik Dubovsky)

Rodina – Moji hostiteľskí rodičia, s ktorými som žil viac ako rok, keď som študoval v Austine ako výmenný študent. Ako pár spolu žili 30 rokov, nikdy sa však nemohli zosobášiť alebo uzavrieť registrované partnerstvo kvôli texaským zákonom. (Austin, Texas, December 2011) (Fotografia a titulok: Nik Dubovsky)

Me and my good friend Aliyah during my one-year stay in Rockland, MA. The picture was taken during the “Twins Day,” when we had to dress as twins at our school. (Photo and Caption: Jana Schäfferová)

S dobrou kamarátkou Aliyah počas môjho ročného študijného pobytu v Rockland, MA. Fotografia je z tzv.”Twins day”, keď sme sa mali v škole obliecť ako dvojičky. (Fotografia a titulok: Jana Schäfferová)


Many Slovaks have built personal or institutional relationships through their travel in the United States and exchanges with American friends and colleagues. These images, submitted through the Embassy’s “USA and Slovakia” Facebook page, demonstrate some of the many bonds that exist between Americans and Slovaks.

Mnohí Slováci si vybudovali osobné alebo inštitucionálne vzťahy prostredníctvom svojich ciest do Spojených štátov amerických a výmen s americkými priateľmi a kolegami. Tieto fotografie zaslané prostredníctvom facebookovej stránky veľvyslanectva „USA and Slovakia” ukazujú niektoré z mnohých väzieb, ktoré medzi Američanmi a Slovákmi existujú.
FB Travel and Exchange Programs FB America Through Slovak Eyes