First Lady Hillary Clinton
Prvá dáma Hillary Clintonová

First Lady Hillary Clinton meets with representatives of Slovak NGOs, including Katarina Kostalova, Director of the Slovak Academic Information Agency, and Dusan Ondrusek, Director of Partners for Democratic Change Slovakia, during her visit in July 1996. (AP Photo/Ron Edmonds)

Prvá dáma Hillary Clinton na stretnutí so zástupcami slovenských MVO Katarínou Košťálovou, riaditeľkou Slovenskej akademickej informačnej agentúry(SAIA) a Dušanom Ondrušekom riaditeľom Partners for Democratic Change Slovakia počas jej návštevy v júli 1996. (AP Foto/Ron Edmonds)

First Lady Hillary Clinton receives a doll from Slovak folk-dancers as a souvenir of her visit to Bratislava. (AP Photo/Ron Edmonds)

Prvá dáma Hillary Clinton dostala krojovanú bábiku od tanečnice slovenského folklórneho súboru ako souvenír z návštevy Bratislavy. (AP Foto/Ron Edmonds)

First Lady Hillary Clinton meets with Slovak NGOs during her second visit to Slovakia October 6, 1999. (Photo: White House)

Prvá dáma Hillary Clinton na stretnutí so slovenskými MVO počas jej druhej návštevy Slovenska 6.októbra 1999. (Foto: Biely dom)

A young Slovak girl welcomes Hillary Clinton in a traditional manner with bread and salt as she arrives at Bratislava airport. (AP Photo/Ron Edmonds)

Slovenské dievčatko víta Hillary Clinton tradičným slovenským zvykom chlebom a soľou na bratislavskom letisku. (AP Foto/Ron Edmonds)

Hillary Clinton meets with President Schuster and his wife, Irena, October 6, 1999. (AP Photo/Rudi Blaha)

Hillary Clinton s prezidentom Schusterom a jeho manželkou Irenou 6.októbra 1999. (AP Foto/Rudi Blaha)


First Lady Hillary Clinton, who later went on to serve as a U.S. Senator representing the state of New York and as the Secretary of State, visited Slovakia on two occasions. On July 6, 1996, the First Lady arrived with then-U.S. Ambassador to the United Nations Madeleine Albright. During her visit, she pushed for “respect for the rule of law, a free press, an independent judiciary and respect for minorities.” In a meeting at the Reduta with representatives from Non-Governmental Organizations (NGOs) in which she heard many of the challenges they face, she told those working to improve the situation in Slovakia that “any government that wants to make sure that democracy lives… must understand that the NGO is a partner in that process.” During her second trip to Slovakia on October 6, 1999, the First Lady again met with NGO representatives to applaud the contributions to civil society and democracy they had made since her first visit.

Prvá dáma Hillary Clintonová, ktorá sa neskôr stala americkou senátorkou zastupujúcou štát New York i ministerkou zahraničných vecí, navštívila Slovensko dvakrát. 6. júla 1996 prišla prvá dáma s vtedajšou veľvyslankyňou USA pri Organizácii spojených národov Madeleine Albrightovou. Počas svojej návštevy sa zasadzovala o „rešpektovanie právneho štátu, slobody tlače, nezávislého súdnictva a rešpektovanie menšín.” V Redute na stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií (MVO), na ktorom si vypočula o mnohých problémoch, s ktorými zápasili, povedala tým, ktorí sa snažili o zlepšenie situácie na Slovensku, že „každá vláda, ktorá chce zabezpečiť, aby demokracia žila... musí pochopiť, že MVO sú v tomto procese partnerom.” Počas svojej druhej cesty na Slovensko sa 6. októbra 1999 prvá dáma opäť stretla so zástupcami MVO, aby ocenila ich príspevok k občianskej spoločnosti a demokracii od jej prvej návštevy.
Ambassador Johnson Ambassador Spielvogel