September 11, 2001
11. september 2001

Residents of Bratislava express their condolences for the terrorist attacks in the United States by placing flowers and lighting candles in front of the U.S. Embassy in Bratislava on September 12, 2001. (TASR Photo/Pavel Neubauer)

Obyvatelia Bratislavy vyjadrovali sústrasť nad obeťami teroristických útokov v Spojených štátoch amerických kladením kvetov a zapaľovaním sviečok 12. septembra 2001 pred Veľvyslanectvom USA v Bratislave. (TASR Foto/Pavel Neubauer)

A note of solidarity left in front of the U.S. Embassy after the attacks of 9/11. (Photo: Embassy Archives)

Prejav solidarity pred Veľvyslenectvom USA v SR po útokoch z 11. septembra. (Foto: archív veľvyslanectva)

Evidence of the sympathy Slovaks showed the United States after 9/11. (Photo: Embassy Archives)

Vyjadrenie sústrasti Slovákov Spojeným štátom americkým po 11. septembri. (Foto: archív veľvyslanectva)

“Letters to Heaven” project. (Photo: Embassy Archives)

Projekt “Listy do neba”. (Foto: archív veľvyslanectva)

“Letters to Heaven” written by Slovaks in support of the victims of 9/11. (Photo: Embassy Archives)

“Listami do neba” vyjadrili Slováci podporu obetiam útokov z 11. septembra. (Foto: archív veľvyslanectva)


The horrific terrorist attacks of September 11, 2001, struck not only the United States, but the world. The tremendous outpouring of heartfelt sympathy and support from Slovaks was poignantly demonstrated by the flood of flowers, flags, and messages of solidarity that followed, showing the depth and strength of the ties that bond the United States and Slovakia.

Hrozné teroristické útoky z 11. septembra 2001 zasiahli nielen Spojené štáty americké, ale aj celý svet. Obrovský prejav úprimného súcitu a podpory od Slovákov presvedčivo demonštrovala záplava kvetov, vlajok a posolstiev solidarity, ktoré po útokoch prichádzali a ukázali hĺbku a pevnosť väzieb spájajúcich Spojené štáty americké a Slovensko.
Ambassador Spielvogel Ambassador Weiser